• Onze afspraken

   Anti-doping

   Handbalvereniging Vrone is voorstander van eerlijke én gezonde sport. Doping past daar vanzelfsprekend niet bij. Als vereniging volgen wij de regels en richtlijnen van het NOC*NSF. Deze vind je hier. In dit filmpje wordt uitgelegd wat doping is, wat de regels zijn, wat een dopingreglement is en wat de consequenties zijn als je doping gebruikt.

   

  Algemene afspraken

  De algemene afspraken van onze vereniging zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Wijzigingen en aanvullingen kunnen jaarlijks in de Algemene Ledenvergadering besproken en doorgevoerd worden.

   

  Fair Play regels

   Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen Vrone Handbal.

  • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
  • Ik val de ander niet lastig.
  • Ik berokken de ander geen schade.
  • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
  • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
  • Ik negeer de ander niet.
  • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
  • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
  • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
  • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
  • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
  • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
  • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan.
  • Verdenkingen van matchfixing meld ik altijd aan het bestuur 

   

  Gedragsregels voor begeleiders

  De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus.

   

  NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties.

  Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in et privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

  4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

  5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

  6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

  7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

  <

  8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

  9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

  10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

  11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.